Hướng dẫn tích hợp API

Hướng đối tác có nhu cầu tích hợp API với hệ thống CSCS-Express

Bước 1: Tạo tài khoản / Key dành cho khách hàng

Liên hệ admin tạo tài khoản khách hàng và tạo key rồi gởi cho khách hàng để chứng thực khi tích hợp
Key sẽ có dạng: 098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6

Bước 2: API đẩy đơn hàng vào hệ thống CSCS-Express

API URL: /api-system/receiver.php
Method: POST
Nội dung sẽ có dạng json như sau:

{
					  "tracking_number": "AWB7273028",
					  "customer_key": "098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6",
					  "from_address": "Dia chi goi",
					  "to_address": "Dia chi nhan",
					  "receiver_name": "Nguyen Van A",
					  "receiver_phone": "0928298113",
					  "service": "Normal",
					  "cod_value": "0",
					  "sender_phone": "0980829380"
					}

Bước 3: Gởi đường dẫn Webhook của đối tác để nhận thông tin trạng thái đơn hàng

Webhook URL: https://domain-cua-doi-tac/duong-dan/?key=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6
Method: POST
Nội dung sẽ có dạng json như sau:

{
					  "tracking_number": "AWB7273028",
					  "status":"Delivered"
					  "receiver_name": "anh Quoc",
					  "pod_time": "2021-04-06 19:33:21",
					  "photo":"",
					  "signature":"",
					  "note":""
					}

© Copyright 2021 CSCS Express. All Rights Reserved.